כרגע באתר
3
8
6
,
2
מודעות
כניסה לאזור האישי

תקנון

כללי – אתר madas.co.il, לוח דירות להשכרה, לוח דירות למכירה

10/06/2008

כללי

אנו מודים לך על בחירתך להיכנס לאתר לוחות מד"ס ו/או לכל עמוד ו/או מדור. החל מה- 15.11.15 השימוש באתר אינו כרוך בתשלום.
הגלישה והשימוש באתר הלוחות מד"ס מהווים הסכמה לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"), על כן יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש טרם הגלישה והשימוש בלוחות.
האמור בתנאי השימוש נאמר בלשון זכר מתנאי נוחות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.
במסגרת תנאי השימוש, "משתמש", לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנסו ללוחות ו/או מתקשר עם השירות ובכך מבטא הסכמה לתנאי השימוש.
מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין חברת מד"ס – מדריך סטודנטיאלי בע"מ (להלן:"מד"ס "), המפעילה את אתר לוחות madas לבין כל אדם המשתמש בלוחות, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות בשירותים שמציעים הלוחות ו/או בשירותים כאמור באתרים אחרים אליהם תגיע על ידי שימוש בלוחות.
בכפוף לתנאי השימוש תוכל לגלוש בלוחות, לצפות במודעות בלוח דירות להשכרה, לוח דירות למכירה ועוד, לפרסם מודעות וכן להירשם ולהשתמש בכל מגוון שירותי הלוחות השונים (להלן:"השירותים").
מד"ס שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם בלוחות. על אף האמור, מד"ס תפעל, ככל האפשר, על מנת לעדכן אותך, באמצעות פרסום בלוחות על שינויים שיחולו, אם יחולו בתנאי השימוש.
מד"ס שומרת לעצמה את הזכות לשלוח מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים למשתמשי האתר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות טקסט לטלפון הנייד.
מד"ס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המבנה, המראה והשירותים שהלוחות מציעים, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם והכל, בלא צורך להודיע על כך למשתמש מראש. מטבעם, שינויים אלו עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב. מוסכם בזאת כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מד"ס ו/או מי מטעמו בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
מוסכם בזאת כי מד"ס אינה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.

שימוש ופרסום בלוחות מדס

כל גולש רשאי לפרסם ו/או להשתמש באתר הלוחות מד"ס, בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
1. אין להתחזות לאחר ו/או להשתמש בכרטיס אשראי או במרכיב ממרכיביו במטרה להונות.
2. אין להעלות ללוחות תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגעים בפעילות המערכת. מבלי לפגוע בכלליות האמור, אין להעלות למערכת תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו, תכנים העלולים לפגוע ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני או פוגע העלול לפגוע ברגשות הציבור; כל תוכן העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק ישראלי, לרבות תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד, מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל; כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של הלוחות ו/או של צד שלישי; כל תוכן העלול להוות הטעייה.
כמו כן, אין להוסיף למודעות השונות קישורים לאתרים אחרים. מד"ס שומרת לעצמה את הזכות לחסום ו/או למחוק מודעות בהן יוזנו קישורים לאתרים חיצוניים.
3. השימוש בלוחות (הן לוח דירות להשכרה, הן לוח דירות למכירה והן כל לוח אחר או כל תוכן אחר באתר) מוגבל לצפייה במודעות ופניה למפרסמי המודעות בשל עניין של הפונה בנכס/שירות מוצר שפורסם וכן לפרסום מודעה בנוגע לנכס/ שירות/ מוצר שהמשתמש מבקש למכור. אין להשתמש בלוחות למטרה אחרת מן המטרות הנ"ל וכל שימוש שייעשה בלוחות למטרה שאינה אחת ממטרות אלו, לרבות פניה למפרסם המודעה שלא על מנת להתעניין בנוגע לנכס/שירות/מוצר שפרסם, יהווה משום שימוש בניגוד לתנאי השימוש וחברת מד"ס שומרת לעצמה את הזכות לתבוע בגינו פיצוי כדין.
מלבד האחריות הפלילית לפעולות כאמור בסעיפים 1 ו 2 לעיל, מד"ס שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לערוך כל מודעה שהועלתה ללוחות מד"ס על פי שיקול דעתה. מד"ס שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח שאינו הולם, ראוי ועומד בסטנדרטים של הלוחות כולו.
מד"ס שומרת לעצמה את זכות ההחלטה הסופית לגבי פרסום או פסילה של החומר ו/או חלק מהחומר המועבר אליה על ידי הגולשים. מד"ס שומרת לעצמה את הזכות לערוך מחדש את המודעות ולהתאימן לרוח המודעות המפורסמות בלוחות.
במידה ומשתמש עשה שימוש האסור לפי תנאי סעיפים 1 ו 2 לעיל, ו/או שימוש העלול לגרום להפרעה בשימוש בלוחות ו/ואו באופן המהווה עבירה פלילית או עוולה אזרחית ו/או באופן המעורר חשד כי המשתמש הפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה, תהיה מד"ס רשאית להגביל ו/או לחסום ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש, לרבות הסרת מודעותיו של המשתמש וזאת ללא צורך בכל הודעה מוקדמת ו/או בהחזרת התשלום עבור פרסום המודעה למפרסם.
אין בחסימה ו/או הגבלה כאמור כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי השימוש של אתר הלוחות מד"ס.
4. לקוחות פרטיים יוכלו לפרסם לא יותר משלוש מודעות חינם באתר למשך חודש. השימוש ופרסום המודעות באתר אינו כרוך בתשלום כלשהו.
5. השימוש באתר מד"ס והעלאת המודעות באתר היא באחריות הגולש בלבד. לא ינתן סיוע בהעלאת מודעות לאתר ו/או בתמיכה טכנית כלשהי לאתר.

הגבלת אחריות

השימוש בשירותים ובמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים ב מד"ס ו/או באתרים אליהם מאפשרים השירותים לגשת, נעשה באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
מד"ס אינה מתחייבת כי למודעות שיפורסמו בלוחות תהיה היענות ולא תישא באחריות לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. מד"ס גם לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על יד מפרסם המודעה.
מד"ס לא תישא בכל אחריות בגין נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בכל הנוגע ל מד"ס ו/או לשירותים, ביטולם, הגבלתם או הפסקתם. למניעת ספק, מובהר בזאת כי אספקת השירותים על ידי מד"ס תלויה, בין היתר בצדדים שלישיים ומד"ס אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן /או הפסד ו/או הוצאות שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. מד"ס אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, ציוד הקצה ו/או כל יישומים אחרים של המשתמש. מד"ס אינה אחראית לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לדיוק ואמינות הנתונים המסופקים על ידי מפרסמי המודעות, לרבות על ידי צדדים שלישיים. מד"ס אינה מתחייבת כי השירות הניתן בלוחות לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה ללא הרשאה למחשבי מד"ס .
חלק מהשירותים שמד"ס נותנת מכילים קישוריות אל מקורות ו/או מאגרי מידע ו/או שירותים ו/או אתרי תוכן אחרים. מד"ס אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או השירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם בין במישרין ובין בעקיפין.
מובהר בזאת כי הצבת קישורית באתר הלוחות מד"ס לא תתפרש כהצעה ו /או כהזמנה למשתמש לעשות שימוש במפורש או מכללא, לתכנים ו/או שירותים המוצעים על ידי אחרים. למניעת ספק, מד"ס אינה מציעה, מעודדת או מביעה דעה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, שירותים, פרסומים, מוצרים, דעות המוצגים באתרים של אחרים ו/או כל מידע, שירותים, פרסומים, מוצרים, דעות אשר אותם אתרים מפנים אליהם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מד"ס בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים על ידי מד"ס, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל המשתמשים בהם.
המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור נגד מד"ס ו/או מי מטעמה.
מד"ס אינה צד לעסקה כלשהי שתיעשה בעקבות מודעה ו/או מידע שפורסם בלוחות ואינה משמשת כל גורם מתווך בעסקאות אלו. כל תנאי העסקה יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין המפרסם ומד"ס לא תישא בכל אחריות לשרותים ו/או מוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות בלוחות ו/או שירכשו באמצעותן. כל הפרטים והמידע המפורסמים בלוחות הינם באחריותם הבלעדית והמלאה של מפרסמי המודעות.
מד"ס לא תישא באחריות ו/או תהיה ערבה לטעויות ו/או שגיאות בחומר המוצג בלוחות וכן לא תישא באחריות לשינויים שנעשו על ידה בחומר המוצג בלוחות. מד"ס לא תישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה בין ישירים ובין עקיפים שנגרמו למשתמש כתוצאה משימוש בשירות אותו מעניקה מד"ס.
ללוחות מד"ס מגיע מידע ממקורות שונים ורבים. אין למד"ס שליטה על מקורות אלה. המידע כולו הנכלל בתכנים המופיעים בלוחות מד"ס מוצג כלשונו, ללא אחריות כלשהי מצידה של מד"ס. מד"ס אינה אחראית לדיוקם ו/או תקפותם ו/או אמיתותם של התכנים המופיעים בלוחות.
הסתמכות של המשתמש על מידע ו/או תוכן ו/או פרסום המוצג בלוחות מד"ס, נעשה על אחריותו הבלעדית ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה של אי דיוקים באשר לפרסומים השונים המופיעים בלוחות, יש להודיע לחברה, כדי שזו תוכל לבדוק את הנושא עם המפרסם, ובמידת הצורך, לעדכן את הלוחות.
מד"ס רשאית לסגור את הלוחות ולשנות מעת לעת את מבניהם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בהם, לרבות הוספה והורדה של מודעות, תמונות ותוכן וזאת ללא צורך להודיע למפרסמים ו/או המשתמשים על כך מראש. פעולה כאמור לא תהווה עילה לדרישה ו/או טענה כלפי מד"ס.

זכויות יוצרים וסימני מסחר

מד"ס הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני בלוחות האתר, בכללם לוח דירות להשכרה, לוח דירות למכירה וכן כל הלוחות המופיעים בלוחות מד"ס ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי. במסגרת הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של מד"ס נכללים, בין היתר, העיצוב הגראפי של הלוחות, מבנה הלוחות, מרכיבי הלוחות, הן המהותיים והן הצורניים, כל הטקסטים המופיעים בו וכן קבצים ויישומים שונים. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל או למסור לצד שלישי כל חלק מן הלוחות בלא לקבל את הסכמתה של מפעילת הלוחות בכתב ומראש. ידוע למשתמש כי כל הזכויות בשם ובסימן המסחרי של הלוח, כמו גם במבנה הלוח, בעיצובו ובאופן הצגת הפרסומים המופיעים בו, שייכים באופן בלעדי ללוחות מד"ס . אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעשות כל שימוש בכל אלה למטרה כלשהי.
המשתמשים בלוחות מד"ס מצהירים בזאת כי ככל הידוע להם התכנים המועלים על ידם ללוחות אינם מפרים כל דין ןאינם מהווים עבירה, לרבות על פי חוק זכויות יוצרים 1911, פקודת זכויות יוצרים, 1924 ו/או חוק כלשהו. כמו כן, המשתמשים מצהירים כי אין בהעלאת התכנים למערכת משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות חוק הגנת הפרטיות, 1981.

אבטחת מידע

מד"ס מאבטחת את המידע המצוי בלוחות וכן באתרים הנלווים אליו באמצעות מערכות מתקדמות וחדישות ביותר. על אף האמור, אין מד"ס יכולה להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע הכלולים בלוחות מד"ס.

דיוור לגולשים בלוח דירות למכירה, לוח דירות להשכרה ושאר תכני האתר

לחברת מד"ס עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני עמה נרשמת ללוחות מסרים כאלה ואחרים, לרבות מסרים פרסומיים ו/או מסחריים, כל זאת בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, סעיף 17ג'.
לצורך הגנת מפרסמי המודעות, פנייה בדואל למפרסם מודעה תתועד ועשויה להיבדק על ידי החברה
חתימת המשתמש על תקנון זה, מהווה אישור רשמי מצידו לשליחת מסרים לכתובת הדואר האלקטרוני על ידי חברת מד"ס.
למשתמש עומדת הזכות לפנות אל חברת מד"ס בכתב ולדרוש כי תיפסקנה שליחת המסרים אל כתובת הדואר האלקטרוני שלו וחברת מד"ס תפעל לאלתר בהתאם לדרישה. המשלוח יכול להתבצע על פי פילוח של גולשים בלוח דירות למכירה, לוח דירות להשכרה וכדומה.

לקוחות עסקיים

עפ"י החלטת הנהלת מד"ס כל המודעות המפורסמות באתר הינן חינם. החל מה- 15.11.15 לא יתאפשר פרסום מודעות בתשלום. לאור זאת, לא יהיו לקוחות עסקיים באתר. לקוחות עסקיים אשר רכשו מודעות פרסום באתר יפורסמו כמודגשות עד לסיום תקופת הפרסום.
מודעה מסוכנות תיווך או ממתווך או מכל גוף עסקי אחר שתפורסם בלוח שאינו לוח בתשלום בין במתכוון ובין בשוגג תורד מן הלוחות ללא מתן התראה למפרסם.

ברירת דין וסמכויות שיפוט

תנאי השימוש בלוחות מד"ס, לוחות ozeret4u וכן שירות סוכן חכם כפופים לכל דין ישראלי. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון זה ו/או שימוש בלוחות מד"ס והאתרים הנלווים אליו תהיה לבתי המשפט בתל אביב.
לאחר שקראת את התקנון, אנו מזמינים אותך לגלוש עכשיו ל: לוח דירות להשכרה, לוח דירות למכירה או כל לוח אחר מלוחות madas.

הרשמה לשירות הסוכן החכם

השימוש בשירות הסוכן החכם כרוך בתשלום כפי שייקבע על ידי המפעיל הסלולרי הרלוונטי.
התשלום עבור שירות הסוכן החכם ייגבה על ידי הספקים המפעילים את השירות באמצעות החשבון הסלולארי של המשתמש בשירות ובהסכמתו.
שירות הסוכן החכם הינו שירות הניתן בשפה העברית. באחריות המשתמש בשירות לוודא כי המכשיר הסלולרי אשר ברשותו תומך בהודעות בשפה העברית.
הלקוח מתחייב לשלם על כל הודעה הנשלחת אליו באמצעות שירות הסוכן החכם ו/או על הודעה שלא הגיעה אליו תקינה ו/או בשלמותה ו/או לא הגיעה כלל מכל סיבה שהיא.
המשתמש מאשר בזאת כי הוא מסכים לקבל את הודעות שירות הסוכן החכם, כפי שיישלחו על ידי החברה והספקים המפעילים את השירות, וזאת בהסתמך על נתונים ראשוניים אותם הזין המשתמש למערכת.
ההרשמה לשירות תתבצע על ידי המשתמש באמצעות המכשיר הסלולארי על ידי כתיבת הודעת ה SMS הבאה: "הפעל" ושליחתה למספר 3111.
הפסקת השירות תתבצע על ידי המשתמש באמצעות המכשיר הסלולארי על ידי כתיבת הודעת ה SMS הבאה: "הפסק" ושליחתה למספר 3111.
מחירון השירות
המחיר לכל הודעת SMS המתקבלת במכשיר המשתמש הינו 80 אגורות
הגנה על הפרטיות
כל הנתונים המתקבלים על ידי המערכת הינם לשימוש שליחת הודעות SMS באמצעות הסוכן החכם.
לא ייעשה בנתונים כל שימוש העלול לפגוע בפרטיות המשתמש או בחסיונם של הנתונים.
פעולות נוספות :
שיתוף בפייסבוק
הדפס כתבה
שלח כתבה לחבר
הוסף למועדפים